Zmiany w procedurze cywilnej

Doczekaliśmy się obszernej nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego.

Nowe podejście do zarządzania sprawą cywilną na etapie przygotowania do rozprawy to tylko jedna ze wielu zmian. Reforma zakłada wielowariantowy model postępowania rozpoznawczego składający się z etapu wymiany pism procesowych (przygotowawczych), posiedzenia przygotowawczego mającego na celu zakończenie postępowania bez przeprowadzania rozprawy oraz rozprawy, jako ostateczności, która stanie się kulminacją postępowania sądu ze sprawą.

Na etapie przygotowania sprawy do rozpoznania należy pamiętać m.in. o:

– obligatoryjnej odpowiedzi na pozew i skutkach niezłożenia jej w terminie,
– nowych wymogach pisma procesowego, w tym pisma przygotowawczego i wniosku dowodowego oraz
– obowiązkowym udziale w posiedzeniu przygotowawczym i sankcjach, które grożą w wypadku niestawiennictwa.

Strony i ich pełnomocnicy procesowi będą aktywnie uczestniczyć w czynnościach organizacyjnych sądu. Ustalą porządek czynności w sprawie, w tym kolejność i terminy przeprowadzania dopuszczonych dowodów, a także termin zamknięcia rozprawy i ogłoszenia wyroku. Dzięki planowi rozprawy będzie możliwe precyzyjne przygotowanie rozpoznania sprawy cywilnej. Należy również pamiętać, że po wydaniu wyroku, aby złożyć przykładowo apelację, konieczne stanie się wniesienie prawidłowo opłaconego wniosku o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem

W ramach natomiast zmian dotyczących postępowania dowodowego pojęcie „okoliczności faktycznych” zastąpiono pojęciem „faktów”. Ustawodawca usunął nieścisłości i niespójności terminologiczne w odniesieniu do faktów powszechnie znanych i faktów znanych sądowi z urzędu; wprowadził równocześnie pojęcie faktów, o których informacja jest powszechnie dostępna. Nieprecyzyjne pojęcie „dowodu z akt lub wyjaśnień organu administracji publicznej” użyte w art. 224 § 2 k.p.c. zastąpiono kategorią „dowodu z dokumentu zawartego w aktach lub sporządzonego przez organ administracji publicznej”. Katalog dowodów, które mogą zostać przeprowadzone po zamknięciu rozprawy zawarty w treści wspomnianego przepisu poszerzono równocześnie o „dowód z dokumentu znajdującego się w aktach sądowych lub komorniczych”.

To tylko przykładowe zmiany. Jest ich dużo więcej. Wszystkie one mają usprawnić rozstrzyganie spraw cywilnych. Zobaczymy czy tak będzie w praktyce.