Prawo cywilne

Kodeks prawa cywilnego reguluje stosunki cywilnoprawne pomiędzy podmiotami prawa prywatnego. Stale aktualizowana wiedza i wieloletnia praktyka pozwala oferować wsparcie prawne w każdej sytuacji. Podejmujemy się trudnych i zawiłych sporów, znajdując najlepsze rozwiązania i czuwając nad sprawą do uzyskania satysfakcjonującego wyroku.

Zakres spraw prawa cywilnego

Przedmiotem prawa cywilnego są zarówno stosunki majątkowe, jak i niemajątkowe. Zapewniamy reprezentację w kwestiach związanych ze współwłasnością, ochroną naruszonego posiadania, o ochronę dóbr osobistych, a także osobistych i majątkowych praw autorskich, prawa własności intelektualnej oraz prawa do wizerunku. Doradzamy i prowadzimy sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie, w tym z zakresu prawa medycznego, a także wynikające z naruszenia obowiązków umowy.
Oferujemy pomoc prawną w zakresie prawa nieruchomości, w tym zasiedzenia, uwłaszczenia, wydania nieruchomości, o wydanie rzeczy, a także o eksmisję i zapłatę za bezumowne korzystanie z lokalu bądź gruntu.

Opiniowanie i sporządzanie umów

Oferujemy usługi prawne z zakresu:

  • obsługi prawnej zabezpieczającej warunki wykonywania umów,
  • sporządzania, analizowania i opiniowania projektów umów, do których należą między innymi umowy o dzieło i umowy zlecenia, umowy kontraktacji, umowy agencyjne, umowy w zakresie praw własności przemysłowej czy umów deweloperskich i umów o roboty budowlane,
  • negocjowania kontraktów handlowych.

Reprezentujemy klientów w postępowaniach prawnych związanych z niewywiązywaniem się z warunków umowy.