FUNDAMENTAL RULES OF LAW AND THE SEPARATION OF POWERS

The existence of every democratic country and its citizens is based on certain fundamental rules, usually contained in the national constitutions. A constitution sets out the rules that govern a given country, define the basic rights and obligations of its citizens and government agencies, and provide for the separation between them. The separation of powers mean that the power to govern the country is separated into legislative, executive and judical branches. This is a system of checks and balances that means each branch of government has some influence over the action of the other branches. This ensures that no one branch ever gains too much power.

This is how it should be in democratic country. I am asking if Poland is still democratic country if:

 • citizens are deprived of the possibility of direct secret, equal and public voting
 • judges are being deprived of their independence
 • freedom of speech and universal access to reliable information are taken away
 • there is no respect for human dignity and genuine protection of human rights
 • freedom of religious beliefs and political views is taken away
 • there is no equality of citizens before the law
 • one political party (actually one man) decides on the direction of legislative changes, not taking into account the laws, views of judges, political opposition, and even the Constitution of the Republic of Poland as the highest law in Poland

And what do you think, compatriots? Does it remind you of a different political model than democracy? I leave it to all of you to think about And I hope that you will bend over it at least for a moment, because it is after all that we will all live in this country for the next years. Little time left!!!

Istnienie każdego demokratycznego kraju i jego obywateli opiera się na pewnych podstawowych zasadach, zwykle zawartych w konstytucjach krajowych.

Konstytucja określa zasady rządzące danym krajem, określa podstawowe prawa i obowiązki jego obywateli i agencji rządowych oraz przewiduje podział między nimi.

Podział władzy oznacza, że ​​władza jest podzielona na gałęzie ustawodawcze, wykonawcze i sądownicze. Jest to system kontroli i równowagi, co oznacza, że ​​każda gałąź władzy ma pewien wpływ na działanie innych gałęzi. To gwarantuje, że żadna gałąź nigdy nie zyska zbyt dużej mocy.

Tak powinno być w demokratycznym kraju. Zadaje sobie pytanie, czy Polska jest nadal krajem demokratycznym, jeśli:

 • obywatele są pozbawieni możliwości bezpośredniego tajnego, równego i publicznego głosowania – sędziowie są pozbawieni ich niezależności
 • obywatele pozbawiani są wolności słowa i powszechnego dostępu do wiarygodnych informacji
 • zostały zabrane poszanowanie godności ludzkiej i prawdziwej ochrony praw człowieka
 • wolność przekonań religijnych i poglądów politycznych jest odbierana
 • nie ma równość obywateli wobec prawa; jedna partia polityczna (właściwie jeden człowiek) decyduje o kierunku zmian legislacyjnych, nie biorąc pod uwagę przepisów prawa, poglądów sędziów, opozycji politycznej, a nawet Konstytucji Republiki Polski jako najwyższego prawa w Polsce.

Jak myślicie, rodacy Czy przypomina to Wam inny model polityczny niż demokracja?

Pozostawiam do przemyślenia. Mam nadzieję, że przynajmniej przez chwilę się nad tym pochylicie, bo przecież wszyscy będziemy mieszkać w tym kraju przez następne lata.

Zainteresowanych po więcej informacji odsyłam do mojej strony na Facebooku oraz strony: Stowarzyszenie Adwokackie “Defensor Iuris” #DI i postu na temat wyborów. Czasu zostało niewiele!!!

🇵🇱 UCZCIWE WYBORY NA PREZYDENTA 🇵🇱to CZTERY elementy:1️⃣ powszechność,2️⃣ równość,3️⃣ bezpośredniość,4️⃣ tajność głosowania.By KAŻDY o tym pamiętał – udostępniajmy ❗

Opublikowany przez Stowarzyszenie Adwokackie "Defensor Iuris" #DI Wtorek, 21 kwietnia 2020